Regulamin konkursu Grand Press Photo 2013

Art. 1.

Miesięcznik „Press” organizuje Grand Press Photo 2013 – ogólnopolski konkurs fotografii prasowej, w którym oceniane będą zdjęcia zawodowych fotografów, wykonane między 1 kwietnia 2012 roku a 31 marca 2013 roku – z zamiarem publikacji w prasie.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zajmujących się fotografią zawodowo, czyli dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach mediów bądź w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów pracujących dla różnych redakcji lub agencji.

Art. 2.

W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Press Photo za Zdjęcie Roku.
Zostanie nim fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, niepozbawiona oryginalnej wizji autora, wykonana przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera.
Zdjęcie Roku zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs.

Art. 3.

Autor Zdjęcia Roku otrzyma w nagrodę 10 tys. zł.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są corocznie przez redakcję miesięcznika „Press” i podawane na jego łamach. Efektem konkursu będzie wystawa pokonkursowa obejmująca prace, które przeszły do finałowego etapu.

Art. 4.

Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną nagrody w kategoriach tematycznych.

1. W grupie zdjęć pojedynczych są to kategorie:

– Wydarzenia,
– Życie codzienne,
– Ludzie,
– Sport,
– Środowisko,
– Portret sesyjny.

2. W grupie fotoreportaży są to kategorie:

– Wydarzenia,
– Życie codzienne,
– Ludzie,
– Sport,
– Środowisko. 

Nagrody będą przypadały w poszczególnych kategoriach oddzielnie za zdjęcia pojedyncze i oddzielnie za fotoreportaże.
Wśród zdjęć pojedynczych w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody: pierwsza, druga i trzecia.
Wśród fotoreportaży w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody pierwsza i druga.
Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody ustanowione przez „Press”.

Art. 5.

Nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe fundowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 6.

Fotografie na konkurs przyjmuje redakcja miesięcznika „Press” do dnia 4 kwietnia 2013 roku.
Mogą je przysyłać autorzy zdjęć bądź redakcje/agencje ich reprezentujące.
W sytuacji, gdy na konkurs zostanie zgłoszonych więcej prac jednego autora, niż dopuszcza regulamin (np. w wyniku zdublowania się zgłoszenia fotoreportera i agencji go reprezentującej), o tym, które zdjęcia pozostają jako zgłoszone, decyduje ich autor po konsultacji z redakcją „Press”.

Art. 7.

Maksymalnie do konkursu można zgłosić:

pięć pojedynczych fotografii jednego autora (zgłaszający sam decyduje, w których kategoriach zgłasza prace i ile, ale suma wszystkich zdjęć pojedynczych nadesłanych przez jednego autora nie może przekroczyć pięciu),

trzy fotoreportaże jednego autora, przy czym liczba zdjęć w jednym fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu, a ostatnie zdjęcie do fotoreportażu musi być wykonane w terminie objętym tym regulaminem (zgłaszający sam decyduje, w których kategoriach zgłasza fotoreportaże i ile, lecz suma wszystkich nadesłanych fotoreportaży jednego autora nie może przekroczyć trzech).

Uczestnictwo tego samego autora w części konkursowej dotyczącej zdjęć pojedynczych nie wyklucza jego uczestnictwa w części konkursowej dotyczącej fotoreportaży – i odwrotnie.

Jednak dana fotografia może zostać zgłoszona tylko raz i tylko do jednej kategorii, czyli fotografia zgłoszona w zdjęciach pojedynczych nie może stanowić równocześnie składowej fotoreportażu przysłanego na konkurs.

Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia (fotoreportażu) do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do dnia 4 kwietnia 2013 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.grandpressphoto.pl/formularz – oddzielnego dla każdego zdjęcia i fotoreportażu – i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przesłanego na podany adres linku. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia.

Do każdego zdjęcia pojedynczego i do każdego fotoreportażu musi być wypełniony oddzielny formularz.
Zdjęcia bez formularzy nie są uwzględniane.

www.grandpressphoto.pl/formularz/zgloszenie/zdjecie
www.grandpressphoto.pl/formularz/zgloszenie/fotoreportaz


Art. 8.

Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.

1. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące: 

– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px,
– RGB lub grayscale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.

2. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć pojedynczych i fotoreportaży.

a) Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.

Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić stosownie:

W – kategoria Wydarzenia,
Z – kategoria Życie codzienne,
L – kategoria Ludzie,
S – kategoria Sport,
R – kategoria Środowisko,
PS – kategoria Portret sesyjny.

(Przykładowa nazwa zdjęcia: W1234ABC.jpg).

Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.

b) Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której fotoreportaż zostaje zgłoszony, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.

Jako pierwszą literę nazwy folderu należy więc wstawić stosownie:

W – kategoria Wydarzenia,
Z – kategoria Życie codzienne,
L – kategoria Ludzie,
S – kategoria Sport,
R – kategoria Środowisko.

(Przykładowa nazwa folderu: Labcd123).

Oprócz nazwy folder nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia składające się na fotoreportaż w każdym folderze muszą mieć takie nazwy, aby jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w fotoreportażu. Najlepiej, by nazwy te były jakoś powiązane z nazwą folderu dla lepszej ich identyfikacji.

3. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać na:

ftp.press.pl (login: konkurs, hasło: konkurs) do godz. 24 dnia 4 kwietnia 2013 roku.

Przy tym po wejściu na FTP zgłaszający musi wybrać jeden z dwóch katalogów:

– „Pojedyncze” – tu według przyjętych zasad nazewnictwa wrzuca się zdjęcia pojedyncze
– „Fotoreportaże” – tu według przyjętych zasad nazewnictwa wrzuca się foldery z fotoreportażami.

W przypadku, gdy plik/folder o takiej nazwie już istnieje na serwerze, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie – należy wówczas zmienić nazwę i ponowić próbę uploadu materiałów na serwer.

W razie problemów z technicznym przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 508 074 954, 601 745 005, e-mail: pomockonkurs@press.pl).

Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem 22 33 48 333.

4. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 9.

Na konkurs mogą być zgłoszone zarówno zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże opublikowane w prasie bądź Internecie, jak też takie, które nie zostały jeszcze opublikowane – jednakże zostały wykonane z zamiarem publikacji..  

Art. 10.

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

Art. 11.

Jury Grand Press Photo obraduje w dwóch etapach, na żadnym z nich członkowie jury nie są informowani przez organizatorów, kim są autorzy nadesłanych zdjęć. Redakcja „Press” określa termin i miejsce obrad jury.

Art. 12.

W etapie pierwszym jury, składające się z profesjonalnych fotografów i fotoedytorów zaproszonych przez miesięcznik „Press”, obraduje bez przewodniczącego. Jury ocenia wszystkie nadesłane zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże i nominuje do finału:

a) do 50 najlepszych pojedynczych fotografii – kierując się zasadą, że w każdej kategorii przechodzi do finału maksymalnie 10 zdjęć. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować w którejś z kategorii więcej niż 10 zdjęć, z tym że liczba wszystkich finałowych prac nie może przekroczyć 50.

Jury może wybrać z fotoreportażu zdjęcie i nominować je jako pojedyncze – niekoniecznie zachowując zgodność kategorii.
W uzasadnionych przypadkach jury ma prawo przenieść zdjęcia z kategorii, do której je nadesłano, do bardziej odpowiedniej.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego zdjęcia.

b) do 15 najlepszych fotoreportaży – kierując się zasadą, że w każdej kategorii przechodzą do finału maksymalnie 3 fotoreportaże. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować w którejś z kategorii więcej niż 3 fotoreportaże, z tym że liczba wszystkich finałowych fotoreportaży nie może przekroczyć 15.

Jury ma prawo ingerować w liczbę zdjęć w fotoreportażu, czyli jeżeli jest to uzasadnione, nominować do finału reportaż o mniejszej liczbie zdjęć niż zgłoszono.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego fotoreportażu.

1. Podstawą kwalifikacji zdjęć i fotoreportaży przez jury jest głosowanie.

2. Zasady głosowania nad zdjęciami i fotoreportażami mającymi przejść do finału w poszczególnych kategoriach jury ustala we własnym gronie – jednakże każde ze zdjęć i każdy z fotoreportaży przechodzących do drugiego etapu prac jury powinny mieć poparcie większości głosujących.

3. Organizacyjnie pracami jury preselekcyjnego kieruje członek jury wskazany przez miesięcznik „Press”.

Art. 13.

W drugim etapie jury spotyka się w obecności przewodniczącego, który jest zapraszany przez miesięcznik „Press” spośród zwycięzców konkursu World Press Photo.
Wyboru zwycięskich fotografii pojedynczych oraz fotoreportaży w poszczególnych kategoriach, w tym Zdjęcia Roku, dokonuje przewodniczący jury po wysłuchaniu szczegółowych opinii członków jury i przeprowadzeniu dyskusji.
Przewodniczący jury ma wgląd we wszystkie nadesłane na konkurs prace i po pierwszym etapie obrad może dodatkowo nominować do finału maksymalnie pięć pojedynczych zdjęć i trzy fotoreportaże.

Art. 14.

Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu podczas pokonkursowej gali.

Art. 15.

Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Grand Press Photo.

Art. 16.

Zgłoszenie zdjęć w Grand Press Photo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu i badań ankietowych organizatora konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

Art. 17. 

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii. 

 

Warszawa – Poznań, w lutym 2013 roku

 

ANEKS: Kategoria Fotokasty


Art. 1.

Miesięcznik „Press”, organizator konkursu Grand Press Photo 2013, ustanawia kategorię Fotokasty, która będzie oceniana przez osobne jury. 

Art. 2.

Przez fotokast organizator rozumie multimedialną formę fotoreportażu, czyli materiał fotograficzny wzbogacony o elementy wideo, ścieżkę dźwiękową, animacje, grafiki czy tekst – którego istotą jest wartość informacyjna i sposób budowy narracji w połączeniu z elementami wizualnymi. 

Art. 3.

W konkursie mogą konkurować fotokasty, których co najmniej 50 proc. zawartości fotograficznej zostało wykonane w okresie regulaminowym Grand Press Photo 2013 (czyli co najmniej 50 proc. zdjęć wykorzystanych w fotokaście zostało wykonanych w okresie 1 kwietnia 2012 – 31 marca 2013 roku). 

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa fotokasty. 

Art. 4.

Zasady zgłaszania fotokastów.

a) Fotokasty będą przyjmowane na ftp.press.pl (login: konkurs, hasło: konkurs) do godz. 24 dnia 4 kwietnia 2013 roku. Po wejściu na ftp zgłaszający musi wybrać katalog „Fotokasty”.

Warunkiem zakwalifikowania fotokastu do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do dnia 4 kwietnia 2013 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.grandpressphoto.pl/formularz – oddzielnego dla każdego fotokastu – i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przesłanego na podany adres linku. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia. Do każdego fotokastu musi być wypełniony oddzielny formularz. Fotokasty bez formularzy nie będą uwzględniane.

Warunki techniczne:

- fotokast nie może być dłuższy niż 8 minut
- musi być zmontowany do pliku filmowego (flv, avi, mov, wmv, mpeg, .mp4)
- wielkość pliku nie może przekroczyć 100 MB.

b) Fotokast można też zgłosić do konkursu, umieszczając materiał na YouTube jako plik niepubliczny – jednak w tej sytuacji również należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.grandpressphoto.pl/formularz/fotokast, wpisując w nim link do fotokastu. Do każdego fotokastu umieszczonego na YouTube musi być wypełniony osobny formularz. Następnie należy postępować jak opisano w punkcie „a”. 

Długość fotokastów zgłaszanych poprzez YouTube także nie może przekroczyć 8 minut, wielkość  pliku nie może przekroczyć 450 MB.     

W razie problemów technicznych redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 508 074 954, 601 745 005, e-mail: pomockonkurs@press.pl).

Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem 22 33 48 333.

Art. 5.

Skład jury w kategorii Fotokasty ustala organizator. Jury ocenia fotokasty w dwóch etapach. Zasady i terminy pracy jury określa redakcja „Press”. Przy wyłanianiu najlepszych fotokastów będą brane pod uwagę szczególnie takie kryteria, jak: wartość informacyjna i siła przekazu, warsztat fotoreportera, edycja materiału, budowanie narracji, kompozycja, oryginalność.

Art. 6.

W kategorii Fotokasty mogą zostać przyznane: pierwsza i druga nagroda. 

Ogłoszenie wyników w tej kategorii odbędzie się na gali Grand Press Photo 2013 wraz z ogłoszeniem zwycięzców w kategoriach zdjęć pojedynczych i fotoreportaży.

Art. 7.

Zgłoszenie fotokastów do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych poprzez ich rozpowszechnianie w drodze publicznego wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania we wszystkich działaniach związanych z Grand Press Photo.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest, przed zgłoszeniem pracy do konkursu, uzyskać zgodę autorów utworów wykorzystanych przy tworzeniu zgłaszanego fotokastu lub zgodę organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. Stowarzyszenia Autorów ZAiKS) na korzystanie przez uczestnika konkursu z utworów wykorzystanych przy tworzeniu zgłoszonego fotokastu na polach eksploatacji, o których mowa w ustępie 1, oraz na udzielenie organizatorowi konkursu zgody, o której mowa w ustępie 1, chyba że prawa autorskie do utworów wykorzystanych przy tworzeniu zgłaszanej pracy już wygasły.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec organizatora konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić organizatora konkursu ze zobowiązania w tym zakresie i zobowiązuje się do realizacji wszelkich uzasadnionych roszczeń takiego podmiotu.

Art. 8.

W sprawach nie objętym aneksem obowiązują zapisy Regulaminu Grand Press Photo 2013.

 

Warszawa-Poznań, w lutym 2013 roku

 

Wszystkie formularze zgłoszeniowe znajdziesz na stronie: www.grandpressphoto.pl/formularz/

www.grandpressphoto.pl/formularz/zgloszenie/zdjecie
www.grandpressphoto.pl/formularz/zgloszenie/fotoreportaz
www.grandpressphoto.pl/formularz/zgloszenie/fotokast

Grand Press Photo 2013

Informacje  |  Wystawy  |  Jury  |  Regulamin  |  O konkursie  |  Galeria  |  Kontakt  |  Współpraca  |  Dla prasy

Wystawy

 

 

 


9 stycznia zapraszamy do Białostockiego Centrum Kultury na wernisaż Grand Press Photo 2016 – z udziałem Arkadiusza Kubisiaka (jednego z laureatów tegorocznej, XII edycji konkursu).

Multimedia

 

 

 


Dawid Zieliński opowiada jak zrobił Zdjęcie Roku

Fotorelacja z gali Grand Press Photo 2016


GaleriaOglądaj nagrodzone zdjęcia

Album Grand Press Photo 2015

Album "Grand Press Photo 2015" - do bezpłatnego pobrania

Poszukiwany, poszukiwana. Kto jest autorem opublikowanego zdjęcia?

To pierwszy materiał w tak kompleksowy sposób podejmujący tematykę prawidłowego podpisywania zdjęć publikowanych w polskich mediach.


Sponsorzy